Adoria Groep is een frisse maatschappelijk verantwoorde zorgonderneming. Adoria Groep hanteert zorgverlening op kleine schaal. Hierdoor kunnen onze cliënten genieten van zorgzame aandacht; genoeg tijd voor iedere, unieke persoon! De zorg die wij bieden is laagdrempelig. Wij willen dat onze cliënten naar eigen inzicht, zelfregie en levensstijl zo lang mogelijk zelfstandig thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Tevens zorgen wij ervoor dat onze cliënten zich er van bewust zijn dat zij er toe doen en niet aan hun lot worden overgelaten.

Adoria Groep gaat mee met de tijd en speelt in op de huidige ontwikkelingen en hulpbehoeften die elkaar tegenwoordig in rap tempo opvolgen binnen de zorglandschap. Zo spelen wij in op de diversiteit binnen de zorg door onze cliënten een thuisgevoel te geven, o.a. door in eigen taal te communiceren en rekening te houden met religieuze behoeften en levensovertuigingen. Verder bieden wij 24/7 begeleiding en nabijheid aan onze cliënten, met behulp van de nieuwste zorgtechnieken. Voor hen die op afstand begeleiding biedt het ambulante team deze mogelijkheid zonder te oordelen. Ten slotte, zullen wij zelfredzaamheid blijven stimuleren en eenzaamheid tegengaan door gebruik te maken van digitale middelen.

Onze medewerkers zijn professioneel en zetten zich 100% in voor de bewoner, hulpbehoevende of de deelnemer aan de dagbesteding, zonder te oordelen. Zij staan open voor de multiculturele samenleving en helpen u bij uw persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke verzorging en ondersteuning. Wij staan altijd voor u klaar om uw zorgen te delen. Wij nodigen u van harte uit voor een kennismaking met een kopje koffie op onze locatie te utrecht.

Adoria Groep is een frisse thuiszorginstelling actief in de Regio’s Utrecht, Flevoland en Rotterdam. Wij bieden geïntrigeerde zorg en dienstverlening zodat onze cliënten zo lang dat mogelijk is zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Wij hanteren als Adoria Groep een klantgerichte service met Cultuursensitieve zorg aan onze cliënten. Deze zorg is afgestemd op hun leefstijl, uitgaande van de beleving van de unieke persoon, waar nodig in eigen taal en cultuur dat past bij de harmonie van de maatschappij waar we deel van uitmaken.

“De professionele medewerkers van Adoria Groep stellen de cliënt centraal en hebben plezier in hun werk.” Integer als zij zijn weten zij hoe ze onze cliënten op de juiste manier kunnen benaderen.

Wij bieden hulp aan voor zowel hulpbehoevende volwassenen als ouderen:

Volwassenen

Zorg voor de medemens is ons hoofdmotto. Adoria Groep is daar waar hulpbehoevende mensen zijn. Adoria Groep biedt resultaatgerichte zorg op maat biedt in de eigen omgeving, waarbij er op het stimuleren van individuele vaardigheden en het benutten van steun vanuit de eigen omgeving wordt gelet. Onze hulpverlening is gericht op het stimuleren en bevorderen van het persoonlijk en maatschappelijk functioneren van onze cliënt en zijn welzijn, waarbij er gestreefd wordt naar zelfredzaamheid.

Onze hulpverlening richt zich voornamelijk op mensen met een beperking, ziekte of andere problemen. Dit is uiteenlopend voor zowel mensen met psychische of lichamelijke klachten als met verstandelijke of lichamelijke beperkingen.

ADORIA GROEP biedt haar cliënten ondersteuning en begeleiding bij hulpvragen aangaande:
• de controle over hun financiële situatie;
• het verwerven van sociale vaardigheden;
• de zelfredzaamheid en het omgaan met psychische, lichamelijke of verstandelijke beperkingen.

Wij nemen, na ontvangst van uw aanmelding, zo spoedig mogelijk contact met u op om een intakegesprek te plannen. Tijdens dit gesprek wordt uw hulpvraag besproken. Ook wordt er gekeken op welke wijze wij u het beste kunnen helpen binnen ons bestaand hulpaanbod.

Bel ons op:  030 760 61 62

 

Ouderen

Een gezonde maatschappij bestaat uit gezonde leden. De ouderen zijn hierbinnen fundamenteel van betekenis. Zij hebben jarenlang voor ons gezorgd, nu is het de tijd dat wij voor hen gaan zorgen! De begeleiding van ADORIA GROEP is erop gericht om ouderen die beperkt zijn in hun functioneren te ondersteunen. Samen met u zoeken wij een passende oplossing die volledig aansluit bij uw wensen.  ADORIA GROEP biedt begeleiding aan ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan ouderen met psychische klachten.

Bel ons op: 030 760 61 62

Onze thuiszorgorganisatie levert in principe zorg aan iedereen die zorg wenst te ontvangen. Om ons werk goed te kunnen blijven uitvoeren zijn wij verplicht om uitsluitingscriteria toe te passen. Op basis daarvan zal onze thuiszorgorganisatie beoordelen of wij aan de betreffende cliënt zorg gaan (blijven) verlenen. De welzijn van onze cliënten is het allerbelangrijkste. Daarom zal onze thuiszorgorganisatie cliënten met een hoogcomplexe zorgvraag aan elkaar schrijven naar andere instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de cliënten voor wie specifieke specialistische verpleegkundige handelingen nodig zijn, waarbij Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is die niet door onze thuiszorginstelling geboden kan worden.

De uitsluitingscriteria zijn voor cliënten:

 • Met problematisch c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;
 • Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • Die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
 • Die verbaal zeer agressief zijn;
 • Die de hulp van onze thuiszorgorganisatie niet willen accepteren;
 • Die veelvuldig van adres veranderen;
 • Aan wie vrijheidsbeperking of dwang moet worden toegepast bij de verzorging, verpleging en/of behandeling.

Wanneer één van bovenstaande uitsluitingscriteria van toepassing is zullen wij samen met de cliënt naar een andere organisatie gaan zoeken waar de cliënt wel de gewenste zorg kan krijgen.

Hieronder vindt u het beleid voor vrijheidsbeperkende maatregelen van Adoria Groep.

Medewerkers in de langdurende zorg gebruiken bij hun cliënten nog vaak vrijheidsbeperkende maatregelen.
Denk aan:

 • Het optrekken van bedhekken;
 • Het verhinderen van lopen door mensen in een diepe stoel te zetten of dicht tegen de tafel aan te zetten;
 • Het onder dwang toedienen van kalmerende middelen;
 • Vastbinden van de cliënt in een stoel of in bed;
 • Het apart zetten van cliënten;
 • Niet mogen telefoneren;
 • Geen bezoek mogen ontvangen.

Waarom worden cliënten in hun vrijheid beperkt?

Vrijheidsbeperkende maatregelen worden met goede bedoelingen ingezet om de cliënten te beschermen tegen gevaar en om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. Maar deze beperken letterlijk de vrijheid van de cliënten en zorgen ervoor dat ze zich minder prettig voelen. De meest gehoorde redenen om een vrijheidsbeperkende maatregel toe te passen zijn:

 • Hoog risico op vallen door ouderdom en in de gehandicaptenzorg gaat het ook om vallen tijdens epileptische aanvallen;
 • Onrust: weglopen, dwalen en bewegingsdrang;
 • Agressie: agressie naar zichzelf (auto mutileren), naar anderen (andere cliënten of medewerkers) en/of de omgeving (materialen, dingen slopen);
 • Ander probleemgedrag: zoals roepen, overeten, dwangmatig gedrag zoals tikken en bonken, smeren met ontlasting of een verstoord dag- en nachtritme.

Alternatieven

Vaak worden vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast vanuit een routine. Wanneer de zorgmedewerkers zich bewust worden van vrijheidsbeperking en routine loslaten, blijken zelfs alternatieven in de helft van de gevallen niet nodig. Als er toch een alternatief nodig is, kunnen medewerkers vaak volstaan met lichtere maatregelen of domotica. Voorbeelden van alternatieven:

Valgevaar uit bed:

 • Een extra laag bed;
 • Zachte materialen op en rond het bed (eventueel ook op wanden en meubels);
 • Een bedbox of bedstee;
 • Een bewegingssensor bij het bed.

Dwalen of rondlopen:

 • Een gezellige huiskamer met activiteiten;
 • Een bewegingssensor bij de stoel;
 • Toezicht in huis, door middel van een camera of inzet van mantelzorg/familie;
 • Een chip in schoenen of kleding.

Onrust en/of agressie:

 • Een dagprogramma aangepast aan de cliënt;
 • Toezicht in huis, door middel van een camera of inzet van mantelzorg/familie;
 • Individuele of gezamenlijke activiteiten;
 • Aroma- en andere vormen van persoonlijke therapie.

Problemen met evenwicht en/of beweging:

 • Fysiotherapie;
 • Evenwichtsoefeningen;
 • Sporten.

 

Beleid Adoria Groep

Het beleid omtrent vrijheidsbeperkende maatregelen bij Adoria Groep is heel helder. In de zorgovereenkomst van Adoria Groep staat het volgende punt opgenomen:

 • Er worden door Adoria Groep geen vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast.

Alhoewel wij als Adoria Groep er alles aan doen om het u naar de zin te maken, kan het een keer fout gaan. Vergissen is menselijk, waar mensen zijn kunnen fouten worden gemaakt en wij willen graag leren van onze fouten. Wij kunnen pas leren van onze fouten als u een melding bij ons maakt. Door uw melding kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wij hebben zowel onze klachtenregeling als geschillenregeling onder gebracht bij de onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.
Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

 

Beleid omtrent de cliëntenraad van Adoria Groep

De cliëntenraad

Adoria Groep is bezig om een cliëntenraad op te richten. Gezien ons korte bestaan hebben wij nog geen leden in de cliëntenraad. We zijn op zoek naar actieve leden.

De criteria voor nieuwe leden zijn:

Om deel te kunnen nemen aan de cliëntenraad moet je aan deze criteria voldoen.

De huidige leden, die zorg ontvangen [of in de toekomst oude leden die zorg hebben ontvangen] van Adoria Groep (ze hebben namelijk vanuit deze positie goed zicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en de ontwikkelingen in de zorg en zijn dus ervaringsdeskundige).

Leden, die vroeger zelf in de zorg hebben gewerkt en/of anderen, die ervaring hebben als bestuurder (Dit wordt geprévereerd).

De leden van de cliëntenraad worden gekozen voor de periode van vier jaar. Zij kunnen zich daarna al dan niet herkiesbaar stellen voor nogmaals een periode van vier jaar.

Wij zijn op dit moment op zoek naar leden

Wat doet de cliëntenraad?

 • De cliëntenraad overlegt 3 tot 4 keer per jaar met de directie en vertegenwoordigt alle (potentiële) cliënten van Adoria Groep.
 • De cliëntenraad adviseert, volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de directie over onder andere samenwerking of fusie met een andere organisatie, verhuizing, begroting en jaarrekening en algemeen beleid voor toelating en beëindiging van zorg aan cliënten.

Voor een aantal onderwerpen gaat de invloed verder en is adviesrecht van toepassing, te weten veiligheid, gezondheid en hygiëne, kwaliteitsbeleid en klachtenregeling. Om te kunnen adviseren is het voor een cliëntenraad belangrijk uw wensen en ideeën te kennen.

Wat doet de cliëntenraad niet?

De raad houdt zich niet bezig met individuele problemen van cliënten. Wel zal er een luisterend oor zijn als u met een individueel probleem komt en de cliëntenraad zal u vervolgens verwijzen naar de juiste persoon. Wanneer een bepaald probleem bij meerdere cliënten speelt, dan zal dat een reden zijn voor de raad om het te bespreken met de directie om te zien of er structureel op dat onderdeel van zorg iets veranderd moet worden.

Notulen en jaarverslag

Het is gebruikelijk dat de vergaderingen van de cliëntenraad vastgelegd worden in de notulen. Aan de hand van de notulen wordt er ieder jaar een jaaroverzicht gemaakt van de activiteiten van de cliëntenraad. Dit jaaroverzicht maakt deel uit van het sociaal jaarverslag van de organisatie.

Hoe bereikt u de cliëntenraad?

De cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund door Adoria Groep.

U kunt zich schriftelijk wenden tot:

Adoria Groep

Coloradodreef 46, 3565 BV Utrecht

Zelf lid worden van de cliëntenraad

Als u interesse heeft in de deelname aan de cliëntenraad kunt u bellen met Adoria Groep op het nummer 030 760 61 62. U zult geïnformeerd worden over de mogelijkheden en procedure van benoeming.