Cliëntenraad

Beleid omtrent de cliëntenraad van Adoria Groep.

De cliëntenraad

Adoria Groep is bezig om een cliëntenraad op te richten. Gezien ons korte bestaan hebben wij nog geen leden in de cliëntenraad. We zijn op zoek naar actieve leden.

De criteria voor nieuwe leden zijn:

Om deel te kunnen nemen aan de cliëntenraad moet je aan deze criteria voldoen.

De huidige leden, die zorg ontvangen [of in de toekomst oude leden die zorg hebben ontvangen] van Adoria Groep (ze hebben namelijk vanuit deze positie goed zicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en de ontwikkelingen in de zorg en zijn dus ervaringsdeskundige).

Leden, die vroeger zelf in de zorg hebben gewerkt en/of anderen, die ervaring hebben als bestuurder (Dit wordt geprévereerd).

De leden van de cliëntenraad worden gekozen voor de periode van vier jaar. Zij kunnen zich daarna al dan niet herkiesbaar stellen voor nogmaals een periode van vier jaar.

Wij zijn op dit moment op zoek naar leden

Wat doet de cliëntenraad?

  • De cliëntenraad overlegt 3 tot 4 keer per jaar met de directie en vertegenwoordigt alle (potentiële) cliënten van Adoria Groep.
  • De cliëntenraad adviseert, volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de directie over onder andere samenwerking of fusie met een andere organisatie, verhuizing, begroting en jaarrekening en algemeen beleid voor toelating en beëindiging van zorg aan cliënten.

Voor een aantal onderwerpen gaat de invloed verder en is adviesrecht van toepassing, te weten veiligheid, gezondheid en hygiëne, kwaliteitsbeleid en klachtenregeling. Om te kunnen adviseren is het voor een cliëntenraad belangrijk uw wensen en ideeën te kennen.

Wat doet de cliëntenraad niet?

De raad houdt zich niet bezig met individuele problemen van cliënten. Wel zal er een luisterend oor zijn als u met een individueel probleem komt en de cliëntenraad zal u vervolgens verwijzen naar de juiste persoon. Wanneer een bepaald probleem bij meerdere cliënten speelt, dan zal dat een reden zijn voor de raad om het te bespreken met de directie om te zien of er structureel op dat onderdeel van zorg iets veranderd moet worden.

Notulen en jaarverslag

Het is gebruikelijk dat de vergaderingen van de cliëntenraad vastgelegd worden in de notulen. Aan de hand van de notulen wordt er ieder jaar een jaaroverzicht gemaakt van de activiteiten van de cliëntenraad. Dit jaaroverzicht maakt deel uit van het sociaal jaarverslag van de organisatie.

Hoe bereikt u de cliëntenraad?

De cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund door Adoria Groep.

U kunt zich schriftelijk wenden tot:

Adoria Groep

Coloradodreef 46, 3565 BV Utrecht

Zelf lid worden van de cliëntenraad

Als u interesse heeft in de deelname aan de cliëntenraad kunt u bellen met Adoria Groep op het nummer 030 760 61 62. U zult geïnformeerd worden over de mogelijkheden en procedure van benoeming.